torsdag 23 februari 2012

Replik på Mats Edmans krönika i Dagens Samhälle: Lärarnas lönekrav kostar 39 miljarder.

Det är klart att Mats Edman vill provocera i sin krönika, men han tar några genvägar och landar följaktligen ganska fel. Det första man kan konstatera är att han intresserar sig bara för den sortens kvalitet som de gör som benämner sig VD:ar, nämligen den ekonomiska. Efter att ha genomlevt en yrkeskarriär som till stor del legat under kommunaliseringens och friskolereformens årtionden vill jag nog påstå att ekonomistyrning har väldigt lite med kunskapskvalitet att göra. Vidare påstår han att Kunskapsskolan är effektivare baserat på betygssnitt(meritvärde) utan att problematisera validiteten i satta betyg. Som ni ser är grunden för resonemanget ganska svajigt.

Ett problem Mats Edman stöter på när han presenterar lärartätheten vid kommunal skola respektive Kunskapsskolan är att det borde innebära att lärarlönen är så mycket högre för lärare inom Kunskapsskolan. Så är nu inte fallet snarare är lönekostnaden för friskolor om inte likvärdigt så lägre än i kommunal skola, vilket förmodligen kan förklaras av den höga andelen outbildade lärare inom friskolan. Det leder oss osökt tillbaka till den ovan diskuterade betygsvaliditeten. Kan man säga att en skola presterar bättre resultat grundat på betygssnitt(meritvärde) om samma skola har färre utbildade lärare som satt dessa betyg? Är det kunskaps- eller ekonomisk kvalitet?

Att det skulle kosta 39 mdkr att höja lärares lön med 10 000 skr är något även Ingela Gardner Sundström brukar anföra som ett hinder. Själva kostnaden har jag inget att anföra emot, däremot att det skulle vara ett hinder. För det första säger inte LR att det ska ske vid en löneöversyn, vilket kostnadsförslaget antyder, utan att det är ett mål som ska påbörjas vid denna löneöversyn(2012). För det andra för att sätta 39 mdkr i perspektiv vill jag presentera lite siffror från SKLs redovisade resultat för Sveriges samlade kommuner 2006-2010(2011 har inte kommit ut ännu):

1. Resultaträkning för kommuner 2006–2010, miljarder kronor

1. Profit and loss statement for municipalities 2006–2010, SEK billions


2006

2007

2008

2009

2010

Verksamhetens intäkter

104,2

105

107,4

110,1

113,7

Verksamhetens kostnader

-433,2

-454,8

-476,6

-486,8

-505,4

Avskrivningar

-14,3

-14,5

-15,2

-15,7

-16,5

Verksamhetens nettokostnader

-343,3

-364,3

-384,4

-392,4

-408,2

Kommunalskatteintäkter

302,4

314,9

330,6

336,3

342,5

Utjämningssystemen o generella statliga bidrag

50,4

55,7

58,2

61,5

76,2

Finansiella intäkter

10,6

12,4

13,6

12,1

10,1

Finansiella kostnader

-6,7

-8,6

-11

-6,9

-6

Resultat före extraordinära poster

13,4

10,1

7

10,6

14,6

Extraordinära intäkter

9,3

13,9

1,1

0,1

1,2

Extraordinära kostnader

-3,3

-2

-1,9

i.u.

-1,5Årets resultat

19,4

22

6,2

10,7

14,3


Tabellen är hämtad från
SCBs rapport, "Kommunernas och landstingens resultat 2010". Noterbart är att dessa siffror inte berör landstingens resultat utan enbart kommunernas.
Det tabellen visar är att Sveriges kommuner gör ett resultat i tiotals miljardklassen varje år, detta är efter alla utgifter såsom kostnader för ersättning till friskolor, betalning av pensionsskulder osv.. Det innebär att varje utbildningsförvaltning borde de åren haft x miljoner större utrymme, exempelvis hade 2010 års resultat inneburit att varje kommun i Sverige skulle fått ett tillskott på 49 mnkr. Då är inte friskolornas vinster prospekterade, de presterar också goda resultat som bekant. Att då hävda, likt LR, att det finns utrymme att höja lärarlönerna avsevärt(om än inte med 10 000 skr i brådrasket) utan att sänka kvaliteten eller antalet utbildade/kompetenta lärare är inte att "stå på stationen och vinka av tåget" snarare tvärtom.

/LRradicals

onsdag 1 februari 2012

Individuell lönesättning-arbetsgivarens marknad

Om löneverktyget används som det ska, är det tänkt att det ska leda till kvalitetshöjning. Det borde innebära att lönekostnaden ska öka för arbetsgivaren(del av budget alltså, inte i kronor då även en piggelin blir dyrare över tid). Om lönekostnaden inte ökar har arbetsledningen misslyckats att motivera och målstyra arbetstagarna till bättre resultat(!). Det är knappast så att arbetstagarna besitter en kollektiv oförmåga till kvalitetshöjning, det måste brista på någon annan nivå. Kanske är verktyget oförmöget att verka kvalitetshöjande, eller det mer troliga användarna(arbetsgivarna) saknar erforderlig kompetens att använda det.

Har blivit citerad på en kamrats blogg vilket är trevligt. Han tar upp lönesystemets avigsidor för kollektivet, ovan försöker jag sätta lyktan på en annan aspekt.
Frågan blir i min aspekt om lönekostnaden har ökat över tid för kommunen, eller är den en lika stor del som för 10 år sedan? Kanske har den t.o.m. minskat!
Jag har ställt frågan till SCB vi får se om jag får ngt användbart svar, tycker nog att det kan vara intressant.